σοβαροί ποιηταί

Αναλύσαμε διεξοδικά κάθε πτυχή
του ποιητικού εν γένει ζητήματος
δεδομένης της έξοχης ευωχίας !

Συμφωνήσαμε οτι εν ευθέτω χρόνω
σε κατάλληλο δηλαδή
για το μεγαλείο της ποιήσεως καιρό
θα απομαγνητοφωνήσομε
τες μαγικές συνταγές

και ως άλλες Βέφες
και μύστες της εμπειρίας και της ποιήσεως
θα τις διαθέσομε εις το αγλαές και αδαές
της ποιήσεως μας κοινό
ίνα μορφωθεί και θαυμάσει ημάς!

Είμεθα βέβαιοι ότι το κλάσμα της αξίας
του μνημείου της σοφίας μας
και το ευτελές των αργυρίων τίμημα,

που σεμνώς θα θεσμοθετήσομε
για το περικλεές άνω ενθύμιον
θα τιμήσει και θα αναγάγει
εις όλας του Δάντεως σφαίρας του παραδείσου
το σεπτόν και προσφιλές κοινόν ημών,

καίτοι ούτε κατά σεντ οι εν τη
ημετέρα ρητορεία αγαθοί ημών σκοποί
θα ικανοποιηθούν από τον εξόχως
τρυφηλό βίο που διάγομεν
δια του τιμήματος του.

Τοιούτοι σκερβελέδες σοβαροί ποιηταί είμεθα.

10834940_1638938126381848_783457214483272273_o